Tekiz dokalan halta nähili egirme goýulýar? Aşakda nahili ýerine ýetirilýänligi barada maglumat berlen.

WEAVARO Önümleri täze esasy emele getirmek üçin öndürildi

WEAVARO-da önümçiligi güýçlendirmek ruhunda ösdürýäris. Kärhanalaryň edep-terbiýesi yzygiderli öz-özüňi ösdürmeli - barha ýokary hilli önümleri müşderileriniň eline bermegiň ýollaryny tapmaly. Kärhananyň döredilmegi remiks ýa-da gödek göçürme bolsa - alyjylar garaşýan aýratynlyklaryny alyp bilmezler. Biz bu görüşe üns berýäris...

Biz kim?

Biziň üçin innowsiýa mümkinmi?

Bize köplenç berilýän sorag: Dokalan haltalar barada aýdylanda, nähili innowasýa ulanyp bilersiňiz? Elbetde, BIR maksat üçin hyzmat etjek önümi döretmegiň ýekeje formulasy bar. Dokalan haltalary nädip goşmaça edip bilersiňiz? Soraýanlar dogry sorag berýän bolup bolup biler. Dokalan halta öndürmegiň diňe köp usuly bar, ýöne täzelenmegiň bir million we bir usuly bar.

Has giňişleýin öwreniň

Iň gowy hil

WEAVARO haltalary berk we agyr ýükleri götermäge ukyply

Iň gowy material

WEAVARO haltalary iň oňat ýüpekden dokalan, ýokary hilli halta üpjün edýär

Iň gowy baha

WEAVARO haltalary bahasy boýunça tygşytly, ýagny hasabyňyza agdyklyk bermäýer.

How we Work?

Aýlawymyzy nädip çekýäris

Maşynlarymyza maýa goýmak we ýokary bahaly materiallary satyn almak bilen, polipropilen we polietilen haltalarymyzyň iň ýokary derejededigini üpjün etmek üçin hemişe gözleg edýäris. Oba hojalygynda ýa-da azyk senagatynda işleýärsiňizmi, önümimiz eliňize ýetende, onda hemmämiziň zähmetimiziň bardygyna arkaýyn bolup bilersiňiz. Köplenç dokalan haltalar örän ýokary bahada bolýarlar. Haltalarymyz bäsdeşlik bahasy bilen hödürlenýär, ýagny haltalarymyzy köp mukdarda sargyt etmeli bolan ýagdaýyňyzda, siziň hasabyňyza agrap bermeýär. köp zakaz etmeli bolanyňyzda, kompaniýanyň bank hasabynda çişip bilmersiňiz.

What we Make?

Biziň bazarymyz barada has köp öwreniň

Öndürýän önümlerimiziň bazary örän uly. Global Market Insights-yň habaryna görä, global polipropilen bazaryň göwrümi 2020-nji ýylda 117,8 milliard dollara barabar boldy we 2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli ýyllyk ösüş depgini (CAGR) 3,4% öser diýlip çaklanylýar. Munuň bilen tapawutlanmak köplenç kyn - ýöne bir ýol tapdyk. Takyk hakykat, haltalarymyzyň arzan, has çydamly we elýeterli iň öňdebaryjy tehnikler, dizaýnerler we öndürijiler tarapyndan ýasalmagy bolup durýar.

Habarlaşmak üçin
#

Habarlaşmak üçin

Bizi göz öňünde tutuň

Indiki gezek zerur haltaňyzy alanyňyzda, oba hojalygy we azyk senagatynyň gaplama zerurlyklary üçin WEAVARO-ny göz öňünde tutuň.

WEAVARO: Ertitiň önümçiligi