Ertiriň önümçiligi

WEAVARO we onuň esaslandyrylmagy barada has giňişleýin öwreniň

2020-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanda esaslandyrylan kompaniýamyzyň bir maksady bar: pikir edip boljak iň ýokary derejeli oba hojalygy we azyk senagaty haltalaryny üpjün etmek. Bu tabşyryk, özümizi bar bolan zatlarymyzy yzygiderli gowulaşdyrmaga we ösdürmäge itergi berdi - geljekde oba hojalygy we azyk önümlerini ulanýan halta önümçiligi kärhanasy bolmagymyzy dowam etdireris.

Peýdadan adamlar öňde gelýär

Müşderilerimiz girdeji setirimizden öň gelýärler. Bäsdeşlik bahasyndan ýokary hilli önümleri isleýändiklerini bilýäris, şu ýagdaý esaslandyrylan günümizden bäri elimizden gelenini etdik we üstünlik gazandyk. Sarp edijilerimiz bolmasa, WEAVARO-nyň ilki bilen işlemegine sebäp bolmazdy. Biz olara hyzmat edýäris. Alyjy merkezi pelsepämiz bilen, alyjylaryň-satyjylaryň eko-ulgamynda müşderileriň we öndürijileriň işleýşini üýtgetmegi maksat edinýäris - hemişe sarp edijiniň ilkinji ýörelgesi bilen berk durýarys.

Içki   görnüş

Habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň Biziň haltalarymyz barada islendik soragyňyz bolan halatynda biziň biler habarlaşyň!